หลักสูตรที่สนใจ :
  (฿256,000) Click for course details
  (฿25,600) Click for course details
  (฿128,000) Click for course details
  (฿16,000)
  (฿999)
  (฿114,000) Click for course details
  (฿11,400) Click for course details
  (฿57,000) Click for course details
  (฿50,000) Click for course details
  (฿5,000) Click for course details
  (฿25,000) Click for course details
  (฿30,000)
  (฿50,000) Click for course details
  (฿5,000) Click for course details
  (฿25,000) Click for course details
  (฿60,000) Click for course details
  (฿6,000) Click for course details
  (฿30,000) Click for course details
  (฿75,000)
  (฿20,000) Click for course details
  (฿20,000) Click for course details
 
คำนำหน้าชื่อ : *  
ชื่อ-สกุล : *
ที่อยู่ถาวร :
โทรศัพท์ :
มือถือ : *
อีเมล์ : *
วันเดือนปีเกิด: *
สถานที่เกิด :
สัญชาติ :
สถานภาพทางการสมรส :
การศึกษา :

คุณรู้จักเราได้อย่างไร? :
  Search Engine      Friend      Facebook   
 Twitter     Gems & Jewelry Fair   

 
นโยบายการสมัครเรียน, ลงทะเบียน และการเข้าห้องเรียน
  นักศึกษาต้องทำการลงทะเบียนจองที่นั่งในแต่ละรายวิชาล่วงหน้า โดยการกรอกใบสมัคร และชำระค่าธรรมเนียมของแต่ละหลักสูตรจำนวน 50% ภายใน 90 วันก่อนเปิดเรียน แล้วทำการชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 วันก่อนเปิดเรียนในรายวิชานั้นๆ โดยถือเป็นความรับผิดชอบของนักศึกษาในการชำระเงินให้ครบภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ หากนักศึกษามิได้ชำระค่าเล่าเรียนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนจำเป็นต้องให้สิทธิการเรียนแก่นักศึกษาท่านอื่นต่อไปตามลำดับ
  AIGS ได้จำกัดการรับนักศึกษาเพียงชั้นเรียนละ 12 ท่าน และให้สิทธิกับผู้สมัครเข้าเรียนก่อนเท่านั้น ทั้งนี้ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีความรู้ หรือประสบการณ์ใดทางด้านอัญมณีมาก่อน (ยกเว้นรายวิชา “ท301 การวิเคราะห์พลอยแท้ พลอยสังเคราะห์ และพลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ” ซึ่งต้องผ่านรายวิชาบังคับ “ท102 การวิเคราะห์อัญมณี” มาก่อน)

การสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ (A.G. Program)
  ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ จะต้องศึกษาให้จบหลักสูตรภายใน 6 เดือน นับจากวันแรกของการเริ่มเรียน หากเกินกำหนดดังกล่าวนักศึกษาจะต้องชำระเพิ่มในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเล่าเรียนสูงขึ้น (เช่นอัตราเดิม 20,000 บาท ส่วนอัตราใหม่ที่มีผลบังคับใช้ภายหลัง 1 ปี นับแต่วันที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้ คือ 22,000 บาท ดังนั้น นักศึกษาจะต้องชำระเพิ่มเติมอีก 2,000 บาทเป็นต้น)

เงื่อนไขในการคืนเงิน
ยกเลิกการลงทะเบียนเรียน 2 เดือนล่วงหน้า ก่อนทำการเปิดเรียน คืนเงินค่าเล่าเรียน 80%
ยกเลิกการลงทะเบียนเรียน 1 เดือนล่วงหน้า ก่อนทำการเปิดเรียน คืนเงินค่าเล่าเรียน 50%
ยกเลิกการลงทะเบียนเรียน 2 อาทิตย์ ก่อนทำการเปิดเรียน **ไม่มีการคืนเงินค่าเล่าเรียน
หากผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนการเรียนออกไปก่อน ผู้สมัครจะต้องต้องดำเนินการดังกล่าวล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน ก่อนทำการเปิดภาคเรียน

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ส่วนนี้ การปรับเปลี่ยนตารางเรียนหรือการกำหนดราคาต่าง ๆ และไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียน

การเข้าห้องเรียน
1. นักเรียนต้องมาเรียนอย่างน้อย 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด
2. หากเข้าเรียนหลัง 20 นาที ถือว่ามาสาย และถ้าสาย 2 ครั้ง ถือว่าขาดเรียน 1 วัน
3. นักเรียนที่เข้าเรียนน้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด ไม่มีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้นๆ

การเข้าห้องเรียน
ผู้สมัครจะต้องทำการลงทะเบียนและชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ภายใน 60 วัน ก่อนการเปิดภาคเรียน โดยถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครในการชำระเงินให้ครบภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ หากนักเรียนมิได้ชำระค่าเรียนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ฝ่ายทะเบียนจำเป็นต้องให้สิทธิการเรียนแก่นักศึกษาท่านอื่นต่อไปตามลำดับ

ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้อมูลที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าได้อ่านระเบียบการลงทะเบียน เข้าใจ และยอมรับในข้อกำหนดต่างๆ ที่แจ้งไว้แล้วนี้ด้วย