หลักสูตรที่สนใจ :
  (฿5,000.00)  


Remark / Other course :
 
คำนำหน้าชื่อ : *  
ชื่อ-สกุล : *
ที่อยู่ถาวร :
โทรศัพท์ :
มือถือ
อีเมล์ : *
วันเดือนปีเกิด: *
สถานที่เกิด :
สัญชาติ :
สถานภาพทางการสมรส :
การศึกษา :

คุณรู้จักเราได้อย่างไร? :
 Search Engine     Friend     Facebook   
 Twitter     Gems & Jewelry Fair   

 
นโยบายการสมัครเรียน, ลงทะเบียน และการเข้าห้องเรียน
  นักศึกษาต้องทำการลงทะเบียนจองที่นั่งในแต่ละรายวิชาล่วงหน้า โดยการกรอกใบสมัคร และชำระค่าธรรมเนียมของแต่ละหลักสูตรจำนวน 50% ภายใน 90 วันก่อนเปิดเรียน แล้วทำการชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 วันก่อนเปิดเรียนในรายวิชานั้นๆ โดยถือเป็นความรับผิดชอบของนักศึกษาในการชำระเงินให้ครบภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ หากนักศึกษามิได้ชำระค่าเล่าเรียนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนจำเป็นต้องให้สิทธิการเรียนแก่นักศึกษาท่านอื่นต่อไปตามลำดับ
  AIGS ได้จำกัดการรับนักศึกษาเพียงชั้นเรียนละ 12 ท่าน และให้สิทธิกับผู้สมัครเข้าเรียนก่อนเท่านั้น ทั้งนี้ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีความรู้ หรือประสบการณ์ใดทางด้านอัญมณีมาก่อน (ยกเว้นรายวิชา “ท301 การวิเคราะห์พลอยแท้ พลอยสังเคราะห์ และพลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ” ซึ่งต้องผ่านรายวิชาบังคับ “ท102 การวิเคราะห์อัญมณี” มาก่อน)

การสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ (A.G. Program)
  ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ จะต้องศึกษาให้จบหลักสูตรภายใน 6 เดือน นับจากวันแรกของการเริ่มเรียน หากเกินกำหนดดังกล่าวนักศึกษาจะต้องชำระเพิ่มในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเล่าเรียนสูงขึ้น (เช่นอัตราเดิม 20,000 บาท ส่วนอัตราใหม่ที่มีผลบังคับใช้ภายหลัง 1 ปี นับแต่วันที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้ คือ 22,000 บาท ดังนั้น นักศึกษาจะต้องชำระเพิ่มเติมอีก 2,000 บาทเป็นต้น)

การขอยกเลิกการลงทะเบียน
1. ทางสถาบันฯ ไม่สามารถคืนเงิน สำหรับค่าเรียนที่ชำระแล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
2. การเปลี่ยนแปลงวิชาเรียน จะต้องแจ้งฝ่ายทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันเปิดเรียน 30 วัน

การเข้าห้องเรียน
1. นักเรียนต้องมาเรียนอย่างน้อย 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด
2. หากเข้าเรียนหลัง 20 นาที ถือว่ามาสาย และถ้าสาย 2 ครั้ง ถือว่าขาดเรียน 1 วัน
3. นักเรียนที่เข้าเรียนน้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด ไม่มีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้นๆ

ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้อมูลที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าได้อ่านระเบียบการลงทะเบียน เข้าใจ และยอมรับในข้อกำหนดต่างๆ ที่แจ้งไว้แล้วนี้ด้วย