หลักสูตร และ วิชาเรียน

T105 - หลักสูตรเร่งรัดการประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร : On Campus (Bangkok) (฿30,000)        

ตารางเรียน

ข้อมูลส่วนบุคคล


  Search Engine      เพื่อน      Facebook   
 Twitter     Gems & Jewelry Fair   
         
            
คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และต้องเรียนจบมัธยมศึกษา วิทยาลัยหรือเทียบเท่า ผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับการรับรองจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย ผู้สมัครที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรภาษาไทยควรมีความรู้ความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีความรู้ หรือประสบการณ์ใดทางด้านอัญมณีมาก่อนการลงทะเบียนเรียน (ยกเว้นรายวิชา “การวิเคราะห์พลอยแท้ พลอยสังเคราะห์ และพลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ” ซึ่งต้องผ่านรายวิชาบังคับ “การวิเคราะห์อัญมณี” มาก่อน หรือหลักสูตรเทียบเท่าจากสถาบันอื่น)

ขั้นตอนและข้อกำหนดในการลงทะเบียน

ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครในระบบลงทะเบียนออนไลน์ในเว็บไซต์ของสถาบัน(aigsthailand.com)ให้เรียบร้อย และเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการลงทะเบียนตามรายละเอียดด้านล่าง
1. สำเนาบัตรประชาชน (1 ฉบับพร้อมลายเซ็น)
2. รูปถ่ายปัจจุบันของผู้สมัคร ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ฉากหลังเป็นสีขาว ใบหน้ามองตรงและอยู่กึ่งกลางของภาพ

การชำระเงินค่าธรรมเนียม
ผู้สมัครจะต้องทำการลงทะเบียน และชำระค่าธรรมเนียมของแต่ละหลักสูตรภายใน 30 วันก่อนเปิดการเรียนในรายวิชานั้น ๆ โดยถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เรียนในการชำระเงินให้ครบภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ หากผู้เรียนมิได้ชำระค่าเล่าเรียนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนจำเป็นต้องให้สิทธิการเรียนแก่ผู้เรียนท่านอื่นต่อไปตามลำดับ

การสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ (A.G. Program) ผู้สมัครเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ จะต้องศึกษาให้จบหลักสูตรภายใน 2 ปี นับจากวันแรกของการเริ่มเรียน หากเกินกำหนดดังกล่าวผู้เรียนจะต้องชำระเพิ่มในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเล่าเรียนสูงขึ้น (เช่นอัตราเดิม 20,000 บาท ส่วนอัตราใหม่ที่มีผลบังคับใช้ภายหลัง 1 ปี นับแต่วันที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้ คือ 22,000 บาท ดังนั้น นักศึกษาจะต้องชำระเพิ่มเติมอีก 2,000 บาทเป็นต้น)

เงื่อนไขการยกเลิกการสมัครเรียนและการคืนเงิน
แจ้งยกเลิกการสมัครเรียนก่อนทำการเปิดเรียน 28 วันล่วงหน้า สถาบันคืนค่าธรรมเนียม 80%
แจ้งยกเลิกการสมัครเรียนก่อนทำการเปิดเรียน 15-27 วันล่วงหน้า สถาบันคืนค่าธรรมเนียม 50%
แจ้งยกเลิกการสมัครเรียนก่อนทำการเปิดเรียนน้อยกว่า 14 วัน ไม่มีการคืนค่าธรรมเนียม
หากผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน หรือต้องการเปลี่ยนหลักสูตรการเรียน ผู้สมัครจะต้องดำเนินการล่วงหน้าโดยแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนอย่างน้อย 30 วันก่อนการเปิดเรียน
หากหลักสูตรถูกยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสถาบัน อาทิเช่น การระบาดของไวรัสCOVID-19 หรือข้อบังคับอื่นๆของรัฐบาล ทางสถาบันจะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียม อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนสามารถเลื่อนเวลาการเรียนไปยังหลักสูตรครั้งถัดไปได้ตามความเหมาะสม

ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของสถาบัน
ในกรณีที่ทรัพย์สินของสถาบันได้รับความเสียหายหรือสูญหาย ผู้เรียนจะต้องรับผิดชอบในการชำระเงินสำหรับการเปลี่ยน หรือซ่อมแซมทรัพย์สินของสถาบัน

สารเคมีอันตราย ผู้เรียนอาจต้องสัมผัสกับน้ำยา RI หรือ Contact Liquid ซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายที่ใช้ร่วมกับการวิเคราะห์อัญมณีในบางรายวิชา(อาทิ หลักสูตรการวิเคราะห์อัญมณี) หากผู้สมัครกำลังตั้งครรภ์หรือมีโรคประจำตัวอื่น ๆ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอการแนะนำก่อนการลงทะเบียน ทางสถาบันจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากสารเคมีดังกล่าวในทุกกรณี หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ส่วนนี้ การปรับเปลี่ยนตารางเรียนหรือการกำหนดราคาต่าง ๆ และไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียน

การเข้าห้องเรียน
1. นักเรียนต้องมาเรียนอย่างน้อย 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด
2. หากเข้าเรียนหลัง 20 นาที ถือว่ามาสาย และถ้าสาย 2 ครั้ง ถือว่าขาดเรียน 1 วัน
3. นักเรียนที่เข้าเรียนน้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด ไม่มีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้นๆ

ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้อมูลที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าได้อ่านระเบียบการลงทะเบียน เข้าใจ และยอมรับในข้อกำหนดต่างๆ ที่แจ้งไว้แล้วนี้ด้วย
  ข้าพเจ้าอนุญาตให้ใช้รูปภาพประกอบ, คำนิยม หรือบทสัมภาษณ์ที่ให้ไว้กับทางสถาบัน.
  ฉันได้อ่านรายละเอียด แนะนำและกฎระเบียบเรียบร้อยแล้ว ฉันเข้าใจและยินดีที่จะปฏิบัติตาม