ภาคปฏิบัติ  เป็นการศึกษาเพื่อฝึกทักษะ ณ ห้องปฏิบัติที่ AIGS ระยะเวลาฝึกปฎิบัติ 5 วัน

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น

การสอบวัดผลการศึกษา

ภาคปฏิบัติ เป็นการสอบที่ Campus ต้องผ่านเกณฑ์ 90% ในแต่ละรายวิชา

* ผู้เรียนสามารถใช้สิทธิในการสอบวัดผลจำนวน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือนของแต่ละรายวิชานับจากการสอบวัดผลครั้งแรก

ค่าลงทะเบียนเรียน

ลำดับ

วิชา

ภาคทฤษฎี

ภาคปฎิบัติ

จำนวน

1

การประเมินคุณภาพและตีราคา  เพชร

5,000฿

25,000฿

30,000฿


การศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์ แต่ละวิชาไม่ควรเกินระยะเวลาที่ AIGS กำหนด เพื่อประโยชน์ในการบรรลุผลสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียน

ลำดับ

วิชา

ระยะเวลาเรียน

1

การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร

1 เดือน

 

5 วัน     25,000 บาท
Practical Lab   Register Now!
5 วัน     25,000 บาทPractical Lab  Register Now!