ภาคทฤษฎี เป็นการศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์ ณ สถานที่ของผู้เรียน

ขั้นตอนการสมัคร

     ก. นักเรียนลงทะเบียนเรียนบนเว็บไซต์ของ AIGS และชำระเงิน

     ข. นักเรียนจะได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ Thinkific

     ค. นักเรียนเริ่มเรียน ทำแบบทดสอบและข้อสอบบน Thinkific 

     ง. นักเรียนต้องสำเร็จภาคทฤษฎีบนเว็ปไซต์ก่อนจึงจะสามารถเข้าฝึกภาคปฏิบัติที่สถาบันอัญมณีศาสตร์ได้

การศึกษาให้ครบหลักสูตร A.G.

      ก. ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนภาคทฤษฎีต่อเนื่องจนครบ 4 วิชา แล้วจึงมาเรียนภาคปฏิบัติที่ AIGS Campus อย่างต่อเนื่องทุกวิชาหรือแยกเรียนแต่ละวิชาภายหลังเรียนภาคทฤษฎีได้ตามช่วงเวลาที่ผู้เรียนเลือก

      ข. กรณีที่ผู้เรียนไม่สะดวกในการมาเรียนภาคปฏิบัติที่ AIGS Campus สามารถเลือกเรียนและสอบเฉพาะภาคทฤษฎีก็จะได้รับประกาศนียบัตรภาคทฤษฎีในวิชานั้นๆ และต่อมาหากสามารถจัดเวลามาเรียนและสอบภาคปฏิบัติที่ AIGS Campus ก็จะได้รับประกาศนียบัตรภาคปฏิบัติในวิชานั้นๆ พร้อมทั้งได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรนักอัญมณีศาสตร์

การสอบวัดผลการศึกษา

       ก. ภาคทฤษฎี สามารถสอบทาง Online หรือ On Campus ต้องผ่านเกณฑ์ 75% ในแต่ละรายวิชา

*ผู้เรียนสามารถใช้สิทธิในการสอบวัดผลจำนวน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือนของแต่ละรายวิชานับจากการสอบวัดผลครั้งแรก

ค่าลงทะเบียนเรียน

ลำดับ

วิชา

ภาคทฤษฎี

ภาคปฎิบัติ

จำนวน

1

การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร

5,000฿

25,000฿

30,000฿


การศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์ แต่ละวิชาไม่ควรเกินระยะเวลาที่ AIGS กำหนด เพื่อประโยชน์ในการบรรลุผลสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียน

ลำดับ

วิชา

ระยะเวลาเรียน

1

การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร

6 เดือน