ภาคปฏิบัติ  เป็นการศึกษาเพื่อฝึกทักษะ ณ ห้องปฏิบัติที่ AIGS จัดเตรียม ประกอบด้วย

ก. บรรยายสรุปสาระสำคัญโดยอาจารย์ประจำวิชา

ข. การฝึกทักษะปฏิบัติ ภายใต้การดูแลของผู้ช่วยอาจารย์อย่างใกล้ชิด

การสอบวัดผลการศึกษา

ภาคปฏิบัติ เป็นการสอบที่ Campus ต้องผ่านเกณฑ์ 90% ในแต่ละรายวิชา

* ผู้เรียนสามารถใช้สิทธิในการสอบวัดผลจำนวน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือนของแต่ละรายวิชานับจากการสอบวัดผลครั้งแรก

ค่าลงทะเบียนเรียน

   ลำดับ

วิชา

ภาคทฤษฎี

ภาคปฎิบัติ

จำนวน

หมายเหตุ

    1-4

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ (A.G.)

    25,600฿

128,000฿

  153,600฿ 

 ต้องเรียนจบภายใน     3 ปีปฏิทิน

การศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์ แต่ละวิชาไม่ควรเกินระยะเวลาที่ AIGS กำหนด เพื่อประโยชน์ในการบรรลุผลสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียน

ลำดับ

วิชา

ระยะเวลาเรียน

1

การวิเคราะห์อัญมณี

12 เดือน

2

การวิเคราะห์พลอยแท้พลอยสังเคราะห์

6 เดือน

3

การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย

6 เดือน

4

การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร

6 เดือน