ภาคทฤษฎี เป็นการศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์ ณ สถานที่ของผู้เรียน

ขั้นตอนการสมัคร

     1. ผู้เรียนลงทะเบียนเรียนบนเว็บไซต์ของ AIGS และชำระเงิน

     2. ผู้เรียนจะได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ AIGS Platform

     3. ผู้เรียนเริ่มเรียน ทำแบบทดสอบและข้อสอบบน AIGS Platform

     4. ผู้เรียนต้องต้องสำเร็จหลักสูตรภายใน 3 เดือน

     5. ผู้เรียนต้องสำเร็จภาคทฤษฎีบนเว็ปไซต์ก่อนจึงจะสามารถเข้าฝึกภาคปฏิบัติที่สถาบันอัญมณีศาสตร์ได้

     6. เมื่อสำเร็จหลักสูตรภาคทฤษฎี ผู้เรียนจะได้รับวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-diploma) ฉบับภาษาอังกฤษ

การสอบวัดผลการศึกษา

       ก. ภาคทฤษฎี สามารถสอบทาง Online หรือ On Campus ต้องผ่านเกณฑ์ 75% ในแต่ละรายวิชา

*ผู้เรียนสามารถใช้สิทธิในการสอบวัดผลจำนวน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือนของแต่ละรายวิชานับจากการสอบวัดผลครั้งแรก

ค่าลงทะเบียนเรียน

   ลำดับ

วิชา

ภาคทฤษฎี

ภาคปฎิบัติ

จำนวน

1

การวิเคราะห์อัญมณี

    11,400฿

57,000฿

  68,400฿ 


การศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์ แต่ละวิชาไม่ควรเกินระยะเวลาที่ AIGS กำหนด เพื่อประโยชน์ในการบรรลุผลสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียน

ลำดับ

วิชา

ระยะเวลาเรียน

1

การวิเคราะห์อัญมณี

3 เดือน

 

ตัวอย่างวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-diploma) ฉบับภาษาอังกฤษ