อาจารย์วิมล ทรงฤกษ์

Joined AIGS school in  1982
อาจารย์ วิมล ทรงฤกษ์ เป็นอาจารย์สอนในสถาบัน AIGS ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ทันทีหลังจากที่อาจารย์เรียนจบหลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ A.G. ที่ AIGS อาจารย์มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 28 ปี อาจารย์สอนวิชาการวิเคราะห์อัญมณี อาจารย์รักการสอนและนักเรียนก็ชอบสไตล์การสอนของอาจารย์ ขอบคุณค่ะ.
Courses : การวิเคราะห์อัญมณี

อาจารย์จิรยุทธ วจนะถาวรชัย

Joined AIGS school in  1996
ประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเซีย, นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น / ผู้เชี่ยวชาญสายงานอัญมณี (ค.ศ. 1996 – 2009) บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) อาจารย์ใหญ่ สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเซีย ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016 / ผู้ประพันธ์หนังสือ : นานาอัญมณี, เพชร เอกนพรัตน์ไทย, ไข่มุก อัญมณีแห่งชีวิต, ท่องโลกภายในทับทิมและแซปไฟร์ / วิทยากรพิเศษ : บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Courses : การวิเคราะห์อัญมณี (ท102), การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย (ท201), การวิเคราะห์อัญมณีธรรมชาติ และอัญมณีสังเคราะห์ (ท301)

อาจารย์ศิริณี มุติตาภรณ์

Joined AIGS school in  2002
อาจารย์ ศิริณี มุติตาภรณ์ จบหลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ A.G. จาก AIGS เป็นอาจารย์สอนในสถาบัน AIGS ตั้งแต่ปี พ.ศ .2545 อาจารย์ช่วยงานธุรกิจเครื่องประดับเพชร, ทอง, และมุกของครอบครัวซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 40 ปี
Courses : การประเมิณคุณาภาพและตีราคาเพชร, การประเมิณคุณภาพและตีราคาพลอย

กมลมาศ โกสินทรกุล

Joined AIGS school in  2003
อาจารย์ กมลมาศ โกสินทรกุล เป็นนักอัญมณีศาสตร์และนักออกแบบ อาจารย์จบนักอัญมณีศาสตร์ GG และการออกแบบอัญมณีจาก GIA ประเทศไทย อาจารย์ช่วยธุรกิจร้านทองที่มีมานานกว่า 30 ปีของครอบครัว และเป็นอาจารย์สอนที่สถาบัน AIGS ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546.
Courses : การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร

อาจารย์นพดล เองสิริดำรงกุล

Joined AIGS school in  2006
อาจารย์นพดล เองสิริดำรงกุล จบหลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ A.G. จาก AIGS อาจารย์เป็นพ่อค้าพลอยอยู่ใน ธุรกิจอัญมณีที่จังหวัดจันทบุรีและกรุงเทพฯ รวมถึงเดินทางไปต่างประเทศ มากกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์พลอยธรรมชาติ และพลอยที่ผ่านการเผาและการปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ทับทิม และ ไพลิน เป็นต้น อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์พลอยแท้และพลอยสังเคราะห์ รวมถึง ติดตามราคาอัญมณีในตลาดตลอดเวลา อาจารย์มีโรงงานเจียระไน และเตาเผาพลอยอยู่ที่จันทบุรี ปัจจุบันอาจารย์ยังทำธุรกิจด้านอัญมณี และเป็นที่ปรึกษาให้กับห้อง Labs ของทางสถาบัน AIGS อีกด้วย
Courses : การวิเคราะห์อัญมณี, การวิเคราะห์พลอยแท้ พลอยสังเคราะห์ฯ, การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย

อาจารย์จิตวดี ระวิวงษ์

Joined AIGS school in  2006
อาจารย์จิตวดี ระวิวงษ์ ได้รับรางวัลการออกแบบระดับนานาชาติหลายรางวัล อาจารย์ได้รับประกาศนียบัตรการออกแบบจากโรงเรียนเพาะช่าง อาจารย์สอนที่ AIGS ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบเครื่องประดับอัญมณีมากกว่า 12 ปี.
Courses : การออแบบเครื่องประดับ, การร่างแบบเครื่องประดับ

อาจารย์ทศพร วานิชนาม

Joined AIGS school in  2009
อาจารย์ทศพร วานิชนาม มีประสบการณ์การค้าทองคำมากกว่า 15 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ห้างขายทองนำเกียเฮง จำกัด, กรรมการบริหาร บริษัท เพาเวอร์ โกลด์ บูลเลี่ยน อินเตอร์เทรด จำกัด, และเป็นตัวแทนสนับสนุน การซื้อขายอนุพันธ์ทองคำ บริษัท วาย แอล จี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ จำกัด เป็นอาจารย์ผู้สอนในสถาบัน AIGS เมื่อปี พ.ศ. 2552.
Courses : ทองคำ

อาจารย์พัฒรัฐ เติมไพสิฐ

Joined AIGS school in  2011
วัสดุศาสตร์ (อัญมณี และ เครื่องประดับ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / สำเร็จการศึกษา อัญมณีศาสตร์ (G.G.) สถาบัน GIA / หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องประดับ (A.J.P.) สถาบัน GIA / สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตร ด้านไข่มุก สถาบัน GIA / อาจารย์สอนหลักสูตร อัญมณีศาสตร์ สถาบัน GIA / อาจารย์ร่วมสอน การประเมิณคุณภาพเพชร Debswana (De Beers) บอตสวานา / นักการตลาด Regal Jewelry
Courses : การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย,การวิเคราะห์พลอยแท้ พลอยสังเคราะห์ฯ,หลักสูตรเร่งรัดการประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร,หลักสูตรมุก

อาจารย์ชารินี อมรรุ่งมีธรรม

Joined AIGS school in  2017
อ.ชารินี อมรรุ่งมีธรรม จบประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ ระดับเกียรตินิยม จากสถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเซีย และหลักสูตรการประเมินคุณภาพเพชร จากสถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งอเมริกา อีกทั้งได้ผ่านการฝึกอบรมพิเศษด้านการออกแบบเครื่องประดับอัญมณีจากผู้เชี่ยวชาญของโรงเรียนออกแบบพาร์สัน (นิวยอร์ค) ปัจจุบันอาจารย์เป็นเจ้าของธุรกิจ "ชารินีจิวเวลรี่"
Courses : การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร (หลักสูตรเร่งรัดภาคภาษาอังกฤษ)

อาจารย์บุญนารถ ลักขณา

Joined AIGS school in  2006
อาจารย์บุญนารถ ลักขณา จบหลักสูตรประกาศนียบัตรการออกแบบจาก GIA ประเทศไทย เป็นอาจารย์สอนที่ AIGS เมื่อปี พ.ศ. 2549 มีประสบการณ์ด้านการสอนและการออกแบบเครื่องประดับมามากกว่า 10 ปี
Courses : การร่างแบบเครื่องประดับ (503) การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี (501)

ศศิชา โอตาก้า

Joined AIGS school in  2018
อาจารย์ศศิชา โอตาก้า เป็นอาจารย์สอนในสถาบัน AIGS ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 อาจารย์เรียนจบหลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ A.G.ที่ AIGS และอาจารย์เคยเป็นเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการในห้องแล็ปและสอนการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์มามากกว่า 4 ปี อาจารย์มีโอกาสได้ไปทำงานที่ตลาดพลอยในจังหวัดจันทบุรี จึงทำให้อาจารย์มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในด้านอัญมณี
Courses : การวิเคราะห์อัญมณี