หลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ A.G.

เป็นหลักสูตรที่สอนเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์อัญมณี สอนการปรับปรุงคุณภาพเพชรพลอย สีพลอยต่าง ๆ ทั้งพลอยและเพชร ทั้งสังเคราะห์และเลียนแบบ สอนการประเมินคุณภาพ การตีราคาพลอย และการตีราคาเพชร ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 6 เดือน โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านอัญมณี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการก้าวสู่ความสำเร็จในวงการอัญมณี นอกเหนือจากความชำนาญอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลา อันยาวนาน

ประกอบด้วยหลักสูตรหลัก ๆ 4 หลักสูตรด้วยกัน คือ

ท102 การวิเคราะห์อัญมณี
ท301 การวิเคราะห์พลอยแท้พลอยสังเคราะห์
ท201 การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย
ท103 การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร


โอกาสในการสร้างอาชีพ:

- ดำเนินธุรกิจการค้าปลีกหรือค้าส่งอัญมณีและเครื่องประดับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ.
- เป็นผู้ค้าอิสระ..
- สามารถทำงานในธุรกิจการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ.
- สามารถทำงานในห้องปฏิบัติการตรวจสอบเพชรพลอย.

ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ ( A.G.)

ตั้งแต่วันนี้ ได้รับทัศนศึกษาประเทศศรีลังกา 

 

 

ดาวน์โหลดตารางเรียน : *

ตารางเรียน

CodeCourseDurationStudy Date
A.G.
ภาคเรียนที่ 1 (2561)

การวิเคราะห์อัญมณี (29 มี.ค. - 28 มิ.ย.)
การวิเคราะห์พลอยแท้ พลอยสังเคราะห์ (2 ก.ค. - 31 ก.ค.)
การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย (1 ส.ค. - 29 ส.ค.)
การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร (30 ส.ค. - 26 ก.ย.)

 
6 เดือน/256,000 บาท 29 มี.ค. - 26 ก.ย., 2561  สมัครเรียนที่นี่!
ภาคเรียนที่ 2 (2561)

การวิเคราะห์อัญมณี ( 27 ก.ย. - 21 ธ.ค.)
การวิเคราะห์พลอยแท้ พลอยสังเคราะห์ (2 ม.ค. -29 ม.ค.62)
การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย (30 ม.ค. - 27 ก.พ.62)
การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร (28 ก.พ. - 27 มี.ค.62)

 
27 ก.ย., 2561 - 27 มี.ค., 2562  สมัครเรียนที่นี่!
ภาคค่ำ (2561)

การวิเคราะห์อัญมณี (4 มิ.ย. - 19 ก.ย.)
การวิเคราะห์พลอยแท้ พลอยสังเคราะห์ (24 ก.ย. - 22 ต.ค.)
การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย (24 ต.ค. - 20 พ.ย.)
การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร (21 พ.ย. - 20 ธ.ค.)

 
4 มิ.ย. - 20 ธ.ค., 2561  สมัครเรียนที่นี่!

Tag :

AIGS, วิเคราะห์อัญมณี, ประเมินคุณภาพ, ตีราคาพลอย, ตีราคาเพชร, A.G.

ความคิดเห็น

Comment:
Email:
Name:
YDK55